ภารกิจ / วิสัยทัศน์ / ประเด็นยุทธศาสตร์
กรมการพลังงานทหาร

 

ภารกิจ

         กรมการพลังานทหารมีหน้าที่ วางแผน ดำเนินการ ควบคุม วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา สะสม และให้บริการเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและการพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เพื่อความมั่นคงของประเทศตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม ตลอดจนให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการ และประสานความร่วมมือด้านพลังงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชนตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมการพลังงานทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

วิสัยทัศน์

         กรมการพลังานทหารเป็นผู้นำด้านการพลังงานทหารและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาานของกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ

 

พันธกิจ

         ๑. วางแผน อำนวยการ และ ดำเนินการ จัดหา ผลิต สะสม ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ควบคุมและให้การบริการเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม
       ๒. จัดตั้ง ดำเนินการและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้
       ๓. พัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเร่งสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       ๔. ปฏิบัติราชการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

         การปฎิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ

 

เป้าหมายการให้บริการ

         ๑. กระทรวงกลาโหมมีศักยภาพในการป้องกันประเทศ และสามารถพึ่งพาตนเอง ด้านพลังงานได้ตั้งแต่ยามปกติ
       ๒. กระทรวงกลาโหมมีศักยภาพ ขีดความสามารถในการพัฒนา ประยุกต์ใช้ สร้างประสิทธิผลด้านพลังงานทดแทน เพื่อใช้ประโยชน์กับการปฎิบัติราชการ สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ