กรมการพลังงานทหาร
Defence Energy Department
03-(1).jpg

 รางยทธศาสตรชาต-เสนอ-สภา-มย61-(1).jpg

 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)(PDF)


วสยทศนประเทศไทย-2580-(1).jpg
   เอกสารนำเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)(PPT)