กรมการพลังงานทหาร
Defence Energy Department
Job Description

(ตัวอย่าง) นายทหารสถิติ (ร.อ.)
(ตัวอย่าง) ประจำแผนกกำลังพล (ร.อ.)
0601 พท.ศอพท. ตอนที่ 4 แนบคำสั่ง สป.
0610 ศปพน.พท.ศอพท. 4 แนบ คำสั่ง สป.
สาขาวิชาระดับอุดมศึกษา
บก.พท.ศอพท
 
กนผ.พท.ศอพท แผนกกำลังพล ประจำแผนกกำลังพล (ร.อ.)  
  แผนกข่าว ประจำแผนกข่าว (ร.อ.)  
  แผนกแผนและโครงการ ประจำแผนกแผนและโครงการ (ร.อ.)  
  แผนกส่งกำลังบำรุง ประจำแผนกส่งกำลังบำรุง (ร.อ.)  
       
กปต.พท.ศอพท แผนกคลังน้ำมัน ประจำแผนกคลังน้ำมัน (ร.อ.)  
  แผนกแผนและโครงการ ประจำแผนกแผนและโครงการ (ร.อ.)  
  แผนกวิทยาการ นายทหารสถิติ (ร.อ.)  
    ประจำแผนกวิทยาการ (ร.อ.)  
       
กพท.พท.ศอพท แผนกแผนและวิเคราะห์ประเมินผล นายทหารวิเคราะห์และประเมิน (ร.อ.)  
  แผนกพลังงานนิวเคลียร์ ประจำแผนกพลังงานนิวเคลียร์ (ร.อ.)  
  แผนกวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยนักวิจัย (ร.อ.)  
       
กลาง.พท.ศอพท แผนกบริการ นายทหารยานยนต์ (ร.อ.)  
    ประจำแผนกบริการ (ร.อ.)  
  แผนกพลาธิการ ประจำแผนกพลาธิการ (ร.อ.)  
    หน.คลังพัสดุ (ร.อ.)  
  แผนกสารบรรณ ประจำแผนกสารบรรณ (ร.อ.)  
       
กวพ.พท.ศอพท แผนกวิจัย ช่างแบบแผน (ร.อ.)  
    ประจำแผนกวิจัย (ร.อ.)  
  แผนกวิทยาการและสถิติ นายทหารสถิติ (ร.อ.)  
    ประจำแผนกวิทยาการและสถิติ (ร.อ.)  
       
งบประมาณ พท.ศอพท เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ (ร.อ.)    
       
สกง.พท.ศอพท นายทหารรับ-จ่ายเงิน (ร.อ.)    
  ผช.นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย (ร.อ.)    
  ผู้ช่วยนายทหารบัญชี (ร.อ.)    
       
ศพปน.พท.ศอพท      
       
กกล.ศพปน.พท.ศอพท แผนกกลั่นกรอง ประจำแผนกกลั่นกรอง (ร.อ.)  
  แผนกขนถ่าย ประจำแผนกขนถ่าย (ร.อ.)  
  แผนกควบคุมคุณภาพ ประจำแผนกควบคุมคุณภาพ (ร.อ.)  
  แผนกซ่อมบำรุง ประจำแผนกซ่อมบำรุง (ร.อ.)  
  แผนกธุรการ ประจำแผนกบริการ (ร.อ.)  
  แผนกพลังโรงงาน ประจำแผนกพลังโรงงาน (ร.อ.)  
  แผนกวิศวกรรมโรงงาน ประจำแผนกวิศวกรรมโรงงาน (ร.อ.)  
       
กสบ.ศพปน.พท.ศอพท แผนกการตลาด ประจำแผนกการตลาด (ร.อ.)  
  แผนกธุรการ ประจำแผนกธุรการ (ร.อ.)  
  แผนกบริการ นายทหารพยาบาล (ร.อ.)  
    นายทหารสวัสดิการ (ร.อ.)  
    ประจำแผนกบริการ (ร.อ.)  
  แผนกรักษาความปลอดภัย ประจำแผนกรักษาความปลอดภัย (ร.อ.)  
  แผนกส่งกำลัง ประจำแผนกส่งกำลัง (ร.อ.)  
    ผู้ช่วยนายทหารส่งกำลัง (ร.อ.)  
       
กสผ.ศพปน.พท.ศอพท แผนกเจาะปิโตรเลียม ประจำแผนกเจาะปิโตรเลียม (ร.อ.)  
  แผนกซ่อมบำรุง นายทหารยานยนต์ (ร.อ.)  
    ประจำแผนกซ่อมบำรุง (ร.อ.)  
  แผนกธรณีวิทยา ประจำแผนกธรณีวิทยา (ร.อ.)  
  แผนกผลิตปิโตรเลียม ประจำแผนกผลิตปิโตรเลียม (ร.อ.)  
  แผนกวิศวกรรมโยธา ประจำแผนกวิศวกรรมโยธา (ร.อ.)  
       
งบประมาณ ศพปน.พท.ศอพท เจ้าหน้าที่งบประมาณ (ร.อ.)    
       
ตรวจสอบภายใน ศพปน.พท.ศอพท นายทหารตรวจสอบภายใน ศพปน.พท.ศอพท.(ร.อ.)    
       
สกง.ศพปน.พท.ศอพท นายทหารรับ-จ่ายเงิน (ร.อ.)    
  ผช.นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย (ร.อ.)    
       
Downloads ทั้งหมด