---------------------------------------------------------------------------

     พระราชบัญญัติปิโตรเลียม

---------------------------------------------------------------------------
          - พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ) (ฉบับ Update ล่าสุด)
          - พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2560       
          - พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2550
          - พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2534         
          - พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2532
          - พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2522        
          - พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2516
          - ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 331
          - พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 )

---------------------------------------------------------------------------