กรมการพลังงานทหาร
Defence Energy Department
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อหน่วยงาน                                     กรมการพลังงานทหาร
   เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน                 http://ded.mod.go.th

 
ข้อ ประเด็นคำถาม มี ไม่มี หมายเหตุ
“มี” ระบุตำแหน่งข้อมูล
“ไม่มี” ระบุเหตุผล
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน  ✔   http://ded.mod.go.th/structure.aspx
O2 ข้อมูลผู้บริหาร   http://ded.mod.go.th/minister.aspx
O3 อำนาจหน้าที่   http://ded.mod.go.th/introduce/vision.aspx
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   https://ded.mod.go.th/Disclosure-of-information/File/04plan2.aspx
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน   http://ded.mod.go.th/Contact.aspx
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   http://ded.mod.go.th/Disclosure-of-information/Law.aspx
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   http://ded.mod.go.th/Home.aspx
ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A   http://ded.mod.go.th/Contact.aspx
O9 Social Network    
 
 3
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2   ข้อมูลพื้นฐาน
 
ข้อ ประเด็นคำถาม มี ไม่มี หมายเหตุ
“มี” ระบุตำแหน่งข้อมูล
“ไม่มี” ระบุเหตุผล
แผนดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี   แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน  

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   https://odb.mod.go.th/OIT65/O12.aspx
การปฏิบัติงาน
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน   http://ded.mod.go.th/Disclosure-of-information/File/O13.aspx
การให้บริการ*
O14 มาตรฐานการให้บริการ     ✔   http://ded.mod.go.th/Disclosure-of-information/File/O14.aspx
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ     ✔   http://ded.mod.go.th/Disclosure-of-information/File/O14_15.aspx
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ     ✔   http://ded.mod.go.th/Disclosure-of-information/File/O14_15.aspx
O17 E-Service   สนพ.สสน.สป.
หมายเหตุ: *เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
 
 4
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3  ข้อมูลพื้นฐาน
 
ข้อ ประเด็นคำถาม มี ไม่มี หมายเหตุ
“มี” ระบุตำแหน่งข้อมูล
“ไม่มี” ระบุเหตุผล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   https://odb.mod.go.th/getattachment/OIT65/O18-(1).pdf.aspx?lang=th-TH
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน
  https://odb.mod.go.th/OIT65/O19.aspx
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   https://odb.mod.go.th/OIT65/O20.aspx
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   https://sites.google.com/a/pala496.org/www//plan65
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
  https://sites.google.com/a/pala496.org/www/home
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   https://sites.google.com/a/pala496.org/www/total
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี
  https://odb.mod.go.th/OIT65/O24.aspx
https://sites.google.com/a/pala496.org/www/home
 
 5
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ข้อ ประเด็นคำถาม มี ไม่มี หมายเหตุ
“มี” ระบุตำแหน่งข้อมูล
“ไม่มี” ระบุเหตุผล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   สม.(กนผพ.สนผพ.สม. และ กพพ.สนผพ.สม.)
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   สม.(กนผพ.สนผพ.สม. และ กพพ.สนผพ.สม.)
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   สม.(กนผพ.สนผพ.สม. และ กพพ.สนผพ.สม.)
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี
  สม.(กนผพ.สนผพ.สม. และ กพพ.สนผพ.สม.)
 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส
 
ข้อ ประเด็นคำถาม มี ไม่มี หมายเหตุ
“มี” ระบุตำแหน่งข้อมูล
“ไม่มี” ระบุเหตุผล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   แผนภูมิแสดงระบบการจัดการต่อข้อร้องเรียน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต   http://ded.mod.go.th/ComplainAccept.aspx
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
ข้อ ประเด็นคำถาม มี ไม่มี หมายเหตุ
“มี” ระบุตำแหน่งข้อมูล
“ไม่มี” ระบุเหตุผล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   http://ded.mod.go.th/Contact.aspx
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
http://ded.mod.go.th/Disclosure-of-information/File/O43.aspx
 
6
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ข้อ ประเด็นคำถาม มี ไม่มี หมายเหตุ
“มี” ระบุตำแหน่งข้อมูล
“ไม่มี” ระบุเหตุผล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   https://ded.mod.go.th/
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   สพร.กห., สตน.กห. และ ศปท.กห.
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   http://ded.mod.go.th/Disclosure-of-information/File/O36.aspx
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   http://ded.mod.go.th/Disclosure-of-information/File/O37.aspx
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   สม. (กอศจ.สม.), สนผ.กห. และ ศปท.กห.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   https://acos.mod.go.th/แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กห..aspx
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต รอบ 6 เดือน
  ศปท.กห.
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   ศปท.กห.
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ข้อ ประเด็นคำถาม มี ไม่มี หมายเหตุ
“มี” ระบุตำแหน่งข้อมูล
“ไม่มี” ระบุเหตุผล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   https://acos.mod.go.th/มาตรการ.aspx
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   https://acos.mod.go.th/มาตรการ.aspx