กรมการพลังงานทหาร
Defence Energy Department


คุณลักษณะเฉพาะ 3 หลัก

 
คุณลักษณะเฉพาะ 4 หลัก
คฉ.หมายเลข  1-785
 
คฉ.หมายเลข 1001 - 1999 (กสผ.ศพปน.พท.)
 
  คฉ.หมายเลข 2001 - 2999 (กกล.ศพปน.พท.)
 
  คฉ.หมายเลข 3001 - 3999 (อื่น ๆ)